Jalgpallikooli Vändra Vaprus õppekava

 

ÜLDOSA
 
Tulenevalt Erakooliseadusest ja Huvikooli seadusest on õppekava Jalgpallikooli Vändra Vaprus alusdokument, mis määrab kindlaks:
1) õppe eesmärgid ja õppeaja kestuse;
2) õpingute alustamise tingimused;
3) õppeainete loendi ja mahu ainepunktides või õppepäevades;
4) ainekavad;
5) õppeainete valiku võimalused ja tingimused;
6) õppeetappide (rühm, klass, kursus vms) ja erakooli lõpetamise nõuded.  
 
Vapruse Huvikooli õppekava kinnitab Mittetulundusühingu Jalgpalliklubi Vändra Vaprus juhatus ning see kantakse koolitusloa saamisel Eesti Hariduse Infosüsteemi. Õppekavas teeb muudatusi hoolekogu ning need kinnitab Mittetulundusühingu Jalgpalliklubi Vändra Vaprus juhatus. Õppekava muutmisel esitatakse see 10 tööpäeva jooksul peale kinnitamist Haridus- ja Teadusministeeriumile registreerimiseks.
 
1.      ÕPPE EESMÄRGID JA ÕPPEAJA KESTUS
1.1.           Õppe eesmärgid
1.1.1.     Lastele ja noortele täiendavate võimaluste pakkumine jalgpallialaseks sportlikuks treeninguks, süvendatud spordiõppeks ja isiksuse arenguks vastavalt õpilaste soovidele ja eeldustele.
1.1.2.     Noorte jalgpallurite vaba aja sisustamine huvitava, sportliku, ausa mängu reeglitele rajatud tegevusega, et kasvatada noortes ausust, kohusetunnet, seadusekuulekust jt. positiivseid iseloomuomadusi.
1.1.3.     Õpilaste mitmekülgne kehaline arendamine ja tervise tugevdamine, noorte tervislike sportlike eluviiside ja harjumuste kujundamine.
1.1.4.     Süstemaatilise jalgpallialase treeningu ja võistlemise protsessis igale noorele tema treeningu korraldamine sportlikuks eneseteostuseks - võimetekohaselt maksimaalse tulemuseni jõudmiseks.
1.1.5.     Talendikate noorte leidmine ja ettevalmistus tipptulemuste saavutamiseks rahvusvõistkonna liikmena maa- ja tiitlivõistlustel.
1.1.6.     Õpilastele sporditeoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste andmine treeningu tõhustamiseks ja iseseisvaks treenimiseks samuti nende tervisespordiharrastuse jätkumiseks pärast saavutusspordist loobumist.
1.2.           Õppeaja kestus
1.2.1.     Õppeaeg huvikoolis on jagatud järgnevatesse etappidesse:
-                    ettevalmistav aste – kestab 3 aastat (5-7-aastased);
-                    algaste – kestab 3-4 aastat (7-10-aastased);
-                    treeningaste – kestab 3 aastat (11-13-aastased);
-                    keskaste – kestab 3 aastat (14-16-aastased);
-                    spordimeisterlikkuse aste – kestab 3 aastat (16-18-aastased).
 
2.      ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED
2.1.           Õpinguid Jalgpallikoolis Vändra Vaprus võib alustada iga noor inimene, kes tunneb huvi ja vajadust jalgpalliga tegelemiseks ning esitab vastavasisulise avalduse Jalgpallikooli juhatusele.
 
3.      ÕPPEAINETE LOEND JA MAHT TUNDIDES
3.1.           Jalgpallikoolis Vändra Vaprus on võimalik õppida jalgpalli läbi praktilise õppe. Õppeaine maht vastavalt tasemele on järgmine:
-                  ettevalmistav aste – 78 tundi (1 kord nädalas ja 26 tundi aastas) ja 156 tundi (2 korda nädalas ja 52 tundi aastas);
-                  algaste – 702 tundi (234 tundi aastas);
-                  treeningaste – 936 tundi (312 tundi aastas);
-                  keskaste – 1170 tundi (390 tundi aastas);
-                  spordimeisterlikkuse aste – 1404 tundi (468 tundi aastas).
 
4.      AINEKAVAD
4.1.             Ainekavaon koostatud eeldusel, et aastatepikkuse ettevalmistuse suund on “õpetamine” ja et mitmeaastase tegevuse eesmärgiks on meisterlike jalgpallurite ettevalmistus, aga mitte kitsasihiline noorte sportlaste ettevalmistamine järgnevateks võistlusteks. See põhimõte on õppekava aluseks võetud nii ettevalmistamise töökorraldamise osas, kui ka nõuetes näitajate suhtes. Igas õpperühma liigis on ülesanded ülesseatud arvestades spordiala spetsiifikat, õpilaste vanust, nende võimeid ja esiklubidele täiuslike sportlaste ettevalmistuse nõudeid.
4.2.             Ettevalmistav aste vanus 5-7:
-                  Selles vanuses tuleb põhirõhk treeningus seada Tehnika arendamisele, kuid kindlasti tuleb arendada ka nelja ülejäänud põhielementi – intuitsioon, suhtlemine, füüsiline ja vaimne.
-                  Kuna selles vanuses areneb liigutuskiirus ja –vilumus väga hästi, siis on oluline arendada selles eas jooksutehnikat, kiirjooksu ja koordinatsiooni. Samas ei tohi unustada jõu ja vastupidavuse arendamist. Jõutreeningus kasutada oma keharaskust ja vastupidavust arendada läbi palliga harjutuste.
-                  Treeningutes peavad lapsed olema motiveeritud – võimalus lüüa palju väravaid. Treeningus kasutatavad mänguskeemid on 1vs1…4vs4. Mängus peab olema paigas SUUND. Treeningute põhieesmärk arendada pallitunnetust, palli kontrolli ja palli valdamist.
-                  Treeningute arv selles vanuses 1-2 korda nädalas.
 
4.3.             Algaste vanus 7-10:
-                   Selles vanuses on põhirõhk kahel elemendil Tehnika ja Intuitsioon, samuti tuleb arendada edasi suhtlemist, füüsilist ja vaimset.
-                   8. – 10. eluaastaks lõpeb käigu- ja jooksukoordinatsiooni areng. 7. – 8. eluaastal täheldatakse lastel jooksukoordinatsiooni-võime bioloogiliselt eriti kõrget taset, mistõttu just selles vanuses on kõige hõlpsam omandada ratsionaalne jooksutehnika. Seega tuleb selles vanuses samuti pöörata palju rõhku jooksutehnika ja kiirjooksu arendamisele. Edasi tuleb arendada jõudu (kasutades oma keharaskust) ja vastupidavust (läbi palliga harjutuste).
-                   Eesmärgiks on mängu küpsus – lihtne/üldine treening kaitses ja rünnakul. Koostöö õpetamine liinis (koostöö kahe-kolme mängija vahel). Treeningutes kasutada palju 3 vs 3…5 vs 5 mänge, peamiseks mänguskeemiks on 7vs7.
-                   Treeningute arv selles vanuses 3 korda nädalas.
 
4.4.             Treeningaste vanus 11-13:
-                   Treeningutes tuleb suuremat tähelepanu pöörata Tehnika, Intuitsiooni ja Suhtlemise arengule, samuti tuleb arendada edasi füüsilist ja vaimset poolt.
-                   Kõige kiiremini areneb poistel vastupidavus vanuses 12 – 14 ja tüdrukutel 11 – 13, mistõttu tuleb treeningutes füüsilise poole arendamisel rohkem aeroobse suunitlusega harjutusi kasutada. Enamus aeroobne treening peab toimuma palliga, kuid tuleb sisse viia ka pallita jooksu. Samuti arendada edasi jõudu (kasutades oma keharaskust) ja kiirust (sammusageduse harjutused, spurdid).
-                   Selleseas on peamiseks mänguskeemiks 7 vs 7…11 vs 11 mängud, mida tuleks treeningus kasutada. Meistrivõistlusi mängitakse 11 vs 11, mis eeldab ka taktikalise poole suuremat osatähtsust. Eesmärgiks selles vanuses on teha selgeks põhilised meeskonnatöö ülesanded kaitses ja rünnakul.
-                   Treeningute arv selles vanuses 4 korda nädalas, hooajal 3 treeningut pluss mäng.
 
4.5.             Keskaste vanus 14-16:
-                   See on iga, kus treeningutes tuleb rõhuda kõigile viiele elemendile Tehnika, Intuitsioon, Suhtlemine, Füüsiline ja Vaimne.
-                   Eelnevaga võrreldes suureneb taktika õpetamise osakaal ja organismi füüsilise poole arendamine, oluliselt tõusevad treeningukoormused. Hooaja ettevalmistusperioodil on oluline aeroobse põhja alla jooksmine. 15-aastastel võib kord nädalas sisse viia jõusaali hooaja ettevalmistusperioodil, kuid kindlasti arendada jõudu lisaks ka palliga treeningutel.
-                   Eesmärgiks selles vanuses liini- ja positsioonmängu ülesanded ning koostöö kaitsjate, keskmängijate ja ründajate vahel.
-                   Treeninguid selles vanuses 5 korda nädalas, hooajal 4 treeningut pluss mäng.
 
4.6.             Spordimeisterlikkuse aste vanus 16-18:
-                   Treeningutes muutub jälle tähtsamaks Tehnika arendamine, samas jäävad alles ülejäänud 4 elementi - intuitsioon, suhtlemine, füüsiline ja vaimne.
-                   16-aastastel noortel tuleb treeningprogrammi kaasata kiiruslikku-vastupidavust arendavaid treeninguid ja suurema koormusega jõutreeninguid (jõusaal ning lisaks jõudu arendavate harjutuste kasutamine palliga treeningutel
-                   ühel jalal hüpped, sammuhüpped jne.). Suureneb aeroobne maht ettevalmistusperioodil.
-                   Meeskonnatöö ja taktika arendamine on ka selles vanuses väga oluline. Eesmärk õpetada mängijatele kuidas võita, arendada individuaalseid omadusi (tehnika) ja vaimseid omadusi.
-                   Treeningute arv 5 – 6 korda nädalas, andekamatel isegi rohkem.
 
5.      ÕPPEAINETE VALIKU VÕIMALUSED JA TINGIMUSED
5.1.            Jalgpallikoolis Vändra Vaprus on õpilasel võimalik õppida ainult ühte õppeainet – jalgpall.
 
6.      ÕPPEETAPPIDE JA ERAKOOLI LÕPETAMISE NÕUDED
6.1.            Õpilase üle viimise ühest astmest järgmisele ja kooli lõpetamise tingimuseks on õpilase vanuse piiri ületamine.
veebilehe disain ja arendus | Veebilehe majututus